Tel.Telefonisch boeken? 053 - 230 36 55
Klantenservice Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BERG EN MEER

Berg en Meer is een reisaanbieder (reisbemiddeling) die reizen aanbiedt naar de Alpenlanden als agent-tussenpersoon. De opdracht behelst de overeenkomst tussen reiziger en Berg en Meer, waarbij Berg en Meer zich jegens de reiziger verbindt overeenkomsten tot stand te brengen tussen de dienstverlener(s) en reiziger.

Artikel 1 - Definities

Organisator: Berg en Meer ingeschreven onder KvK-nummer 56145551.

Reiziger: iedere persoon die met de Organisator een overeenkomst met betrekking tot een Reis wil sluiten en iedere persoon die op grond van de overeenkomst het recht heeft om te reizen;

Reisdienst: de diensten die onderdeel zijn van de reis, zoals personenvervoer, autohuur, accommodatie en excursies.

Reisdienstverlener: de dienstverlener die een onderdeel van de Reis uitvoert, zoals accommodatieverschaffers, vervoerders, externe gidsen, etc.. 

Overeenkomst: de overeenkomst die betrekking heeft op de geboekte Reis, inclusief deze Voorwaarden.

Schriftelijk: op schrift of langs elektronische weg waaronder per e-mail.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Pakketreis: een pakketreis in de zin van de wet.

Reis: een Pakketreis of indien de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard een enkele Reisdienst.

Werkdagen: maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen, binnen werktijden (9u-17u Nederlandse tijd).

Artikel 2 - Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Pakketreizen

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Organisator aangeboden of met de Organisator overeengekomen Pakketreizen. 

2.2 Reisdiensten

Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op Reisdiensten die geen pakketreis vormen. Titel 7a van boek 7 Burgerlijk Wetboek waarin regels staan over pakketreisovereenkomsten is in dat geval niet van toepassing. 

2.3 Afwijkende en aanvullende voorwaarden

Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen Schriftelijk te worden overeengekomen en hebben voorrang boven deze Voorwaarden. 

Artikel 3 - Totstandkoming Overeenkomst 

3.1 Inhoud aanbod

De aangeboden Reis omvat enkel de diensten en voorzieningen die in de offerte en publicaties van de Organisator uitdrukkelijk zijn omschreven. Informatie in publicaties van Reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van de Organisator. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld. 

3.2 Vrijblijvend aanbod

Het aanbod van de Organisator is vrijblijvend en kan na aanvaarding tot 17.00 uur van de eerstvolgende Werkdag worden herroepen door de Organisator. 

3.3 De boeking 

De Overeenkomst komt tot stand zodra de Reiziger het aanbod van de Organisator aanvaardt en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de Reis.  

3.4 Kennelijke fouten

Kennelijke fouten in het aanbod binden de Organisator niet. Indien er reden is tot twijfel dient de Reiziger navraag te doen.  

3.5 Voorkeuren

Aan voorkeuren die de Reiziger doorgeeft kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij de Organisator Schriftelijk heeft bevestigd aan de voorkeur te voldoen. De enkele vermelding als voorkeur op reisbescheiden en de boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende. 

3.6 Bijzondere vereisten

Indien de Reiziger bij de boeking medische vereisten of andere zwaarwegende belangen als ‘vereiste’ aan de Organisator kenbaar maakt, zal de Organisator beoordelen of deze hieraan kan voldoen. Indien de Organisator niet aan de vereisten kan of wil voldoen zal de Overeenkomst niet tot stand komen. De Organisator kan een prijswijziging doorvoeren in verband met de aangegeven vereisten.  

3.7 Bevestiging van de boeking

De Organisator stuurt na de boeking van de reis en de controle van beschikbaarheid een boekingsbevestiging. 

3.8 Herroeping door reiziger

Een boeking van de Reis is definitief. De Reiziger heeft geen recht om de Overeenkomst te herroepen.

3.9 Minderjarigen

De Reiziger die de reis boekt dient meerderjarig te zijn. 

3.10  Boeken voor andere Reizigers & communicatie

De Reiziger die voor andere Reizigers boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere Reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de Reiziger die de boeking verricht. De Reiziger die de Reis voor anderen boekt, is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van die andere Reizigers bij de boeking door te geven. De Reiziger die de Reis voor anderen boekt, is verplicht die andere Reizigers deze Voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken. De Reiziger die de reis boekt vrijwaart de Organisator voor schade als gevolg van het niet nakomen van bovenstaande verplichtingen.

Artikel 4 - Informatie door de Organisator

4.1 Reissom

Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

4.2 Informatie door de Organisator bij de boeking 

Bij de boeking of meteen daarna verstrekt de Organisator de Overeenkomst aan de Reiziger waaronder de geaccepteerde voorkeuren van de Reiziger en op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie over de benodigde reisdocumenten (paspoorten, visa, etc.) en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied.

4.3 Reisdocumenten

De Reiziger dient gedurende de Reis te beschikken over de noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc.. Gelet op het grote belang hiervan, dient de Reiziger bij de officiële instanties te controleren of de informatie volledig en actueel is. De Reiziger dient vóór de boeking van de Reis te controleren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen. Als de Reiziger de Reis niet of niet geheel kan maken door het ontbreken van de juiste reisdocumenten, komen de kosten voor rekening van de Reiziger. 

4.4 Reisbescheiden

De reisbescheiden (vervoertickets, vouchers, etc.) worden uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan de Reiziger toegezonden, tenzij de factuur nog niet volledig is voldaan. Als de Reiziger de reisbescheiden niet 5 dagen voor vertrek heeft ontvangen, dient deze de Organisator meteen op de hoogte te stellen.

4.5 Informatie over verzekeringen

De Organisator wijst de Reiziger op de mogelijkheid om een annuleringsverzekering en een reisverzekering af te sluiten. De Organisator kan een dergelijke verzekering verplichten als de Reiziger hier voor de boeking van op de hoogte is gesteld.

Artikel 5 - Informatie door de Reiziger

5.1 Relevante informatie van de Reiziger(s)

Voor de boeking verstrekt de boekende Reiziger alle relevante informatie over de aangemelde Reizigers. In het bijzonder informatie die mogelijk van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de Reiziger of anderen. Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is kan de Reiziger van deelname wordt uitgesloten. De Reiziger is dan de annuleringskosten overeenkomstig artikel 9 lid 2 [annuleringskosten] verschuldigd. Andere kosten komen eveneens voor rekening van de Reiziger. 

5.2 Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen en ziekte

Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen en Reizigers met een ziekte die mogelijk effect heeft op de Reis dienen dit bij het aangaan van de Overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de Reiziger hiermee bekend is te melden bij de Organisator in verband met eventuele gevolgen voor de Reis en in het bijzonder het luchtvervoer. Deze Reizigers dienen zelf bij de vervoerder te verifiëren of er een medische verklaring nodig is om te mogen reizen.  

Artikel 6 - Betaling

6.1 Aanbetaling

De aanbetaling bedraagt 15% van de reissom. De aanbetaling dient binnen 7 dagen na de boeking te zijn ontvangen.

6.2 Restantbetaling

Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de Reis te zijn voldaan. Bij boeking binnen 6 weken voor aanvang van de Reis dient de volledige reissom direct na de boeking te worden voldaan. 

6.3 Verzuim en rente

Indien de Reiziger niet betaalt binnen de afgesproken termijn is de Reiziger zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. 

6.4 Incassokosten

De Reiziger dient buitengerechtelijke incassokosten te betalen indien deze niet betaald heeft binnen de uiterste betalingstermijn die via een Schriftelijke aanmaning is gesteld. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen: 15% van het gevorderde tot € 2500, 10% over de daaropvolgende € 2500, 5% over de daaropvolgende € 5000 en 1% over het meerdere.

6.5 Verdere gevolgen van uitblijven van betaling

Zolang de Reiziger niet betaald heeft, kan de Organisator de reisbescheiden onder zich houden. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is betaald, kan de Organisator de Reiziger uitsluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan. In plaats van de Reiziger uit te sluiten van deelname kan de Organisator de Overeenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten zoals bepaald in [artikel 9 lid 2] bij de Reiziger in rekening brengen.

Artikel 7 - Indeplaatsstelling

7.1 Voorwaarden en kennisgeving

Een Reiziger kan de Reis overdragen aan een andere persoon. De andere persoon moet  voldoen aan alle aan de Reis verbonden voorwaarden. Overdracht is slechts mogelijk voor zover de voorwaarden van de betrokken Reisdienstverlener dit toelaten. De Reiziger verzoekt de Organisator uiterlijk 7 dagen voor de Reis om de persoon in de plaats te stellen.

 7.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid en extra kosten

De Reiziger en degene die de Reis overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de reissom en bijkomende kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder wijzigingskosten.

Artikel 8 - Wijziging op verzoek van de Reiziger

8.1 Wijziging

De Reiziger die de Reis heeft geboekt, kan de Organisator verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. De Organisator is hier niet toe verplicht. De Organisator stelt de Reiziger op de hoogte van de nieuwe reissom. Indien de Reiziger akkoord gaat met de kosten van de wijziging zijn de nieuwe reissom en wijzigingskosten verschuldigd. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt dan de oorspronkelijke reissom, wordt het verschil verrekend met de verschuldigde wijzigingskosten. 

8.2 Wijziging vertrekdatum

Tenzij de Organisator aangeeft dat er sprake is van een omboeking, vormt de wijziging van de vertrekdatum de annulering van de bestaande overeenkomst en de totstandkoming van een nieuwe overeenkomst. De annuleringsregeling van artikel 9 [annuleringskosten] is op de geannuleerde overeenkomst van toepassing.

Artikel 9 - Annulering door de Reiziger

9.1 Annulering 

De Reiziger kan de boeking voor aanvang van de Reis annuleren. Annulering dient Schriftelijk te geschieden. De datum waarop de annulering door de Organisator wordt ontvangen, geldt als het moment van annulering. Bij ontvangst na 17.00u of buiten Werkdagen om wordt de volgende Werkdag gezien als de datum van ontvangst. 

9.2 Annuleringskosten

De Reiziger is de volgende bedragen verschuldigd: 

a. tot 42 nachten vóór de dag van aankomst: 15% van de reissom; 

b. vanaf 42 nachten tot 28 nachten vóór de dag van aankomst: 40% van de reissom; 

c. vanaf 28 nachten tot 7 nachten vóór de dag van aankomst: 75% van de reissom; 

d. vanaf 7 nachten vóór de dag van aankomst: 100% van de reissom.

9.3 Vermindering aantal reizigers

Indien binnen één boeking het aantal Reizigers wordt verminderd, kan de Organisator naar keuze als annuleringskosten in rekening brengen:

1) de in lid 2 van dit artikel genoemde standaardannuleringskosten, of; 

2) de gehele reissom van de geannuleerde persoon min de kostenbesparingen als gevolg van de annulering. 

9.4 Annuleringskosten bij annulering ná een omgeboekte reis

Het kan voorkomen dat de Reiziger en Organisator de reis omboeken naar een later moment. Als de Reiziger de omgeboekte reis annuleert, bedragen de annuleringskosten tenminste het bedrag dat verschuldigd zou zijn als op de datum van omboeking zou zijn geannuleerd. 

(voorbeeld: 14 dagen voor aanvang van de oorspronkelijke reis, wordt de reis omgeboekt naar 1 jaar later. 6 maanden voor aanvang van de omgeboekte reis annuleert de reiziger omdat hij niet meer wenst te reizen. De annuleringskosten zouden 15% van de reissom bedragen volgens artikel 9.2. De annuleringskosten zouden 75% van de reissom bedragen als op de datum van omboeking zou zijn geannuleerd. In dit geval geldt 75% van de reissom als annuleringskosten.)

9.5 Reistegoeden die uit coulance zijn uitgegeven

Indien een Reis is geannuleerd door de Reiziger en er uit coulance een reistegoed wordt toegekend, geldt (tenzij andere voorwaarden door de Organisator worden gecommuniceerd): 

- het reistegoed dient binnen één jaar na toekenning van het reistegoed te zijn besteed.

- de nieuwe reis dient binnen twee jaar na toekenning van het reistegoed te zijn aangevangen.

- het reistegoed is gebonden aan de Reiziger en niet overdraagbaar.

- het reistegoed kan enkel worden ingezet voor dezelfde Reis op een later moment.

- indien de reis op een later moment duurder is, wordt het prijsverschil doorbelast aan de Reiziger.

- indien de Reiziger de Reis annuleert die is geboekt met een uit coulance toegekend reistegoed vervalt het reistegoed. 

Artikel 10 - Prijswijziging

10.1 Prijswijziging

De Organisator kan tot 20 dagen vóór aanvang van de Reis de reissom verhogen als gevolg van prijswijzigingen in:

- kosten van brandstof of andere energiebronnen, of; 

- belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de Reis betrokken derden. De Organisator kan in de Overeenkomst opnemen dat hij tot 20 dagen vóór aanvang van de Reis de reissom kan verhogen op grond van wijzigingen in wisselkoersen. In de Overeenkomst dient de methode van prijsherberekening op grond van de wisselkoers te zijn opgenomen.

10.2 Beëindiging door Reiziger

Indien de prijsverhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt, kan de Reiziger de Overeenkomst beëindigen en krijgt de Reiziger de betaalde reissom terug. 

10.3 Prijsverlaging

Indien het recht op prijsverhoging is afgesproken, heeft de Reiziger een overeenkomstig recht op prijsverlaging. Op het bedrag wat de Reiziger toekomt, wordt 30 euro administratiekosten ingehouden.

Artikel 11 - Wijziging door de Organisator

11.1 Wijzigingen 

De Organisator kan voor aanvang van de Reis eenzijdig kleine wijzigingen in de Reis doorvoeren. De Reiziger wordt hiervan op de hoogte gesteld.

11.2 Ingrijpende wijzigingen 

Indien noodzakelijk kan de Organisator voor aanvang van de Reis de voornaamste kenmerken ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve Reis. De Reiziger kan de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten. Bij beëindiging wordt de door de Reiziger betaalde reissom terugbetaald. De Organisator kan de Reiziger een redelijke termijn stellen waarbinnen de Reiziger zijn keuze duidelijk dient te maken. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

Artikel 12 - Annulering door de Organisator

12.1 Annulering i.v.m. minimale aantallen

De Organisator kan de Overeenkomst vóór aanvang van de Reis annuleren als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de Overeenkomst vermelde minimumaantal en de Reiziger op de hoogte wordt gebracht, uiterlijk: 

- 20 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 6 dagen of meer.

- 7 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 2 tot 6 dagen.

- 48 uur voor aanvang van de Reis bij een Reis van minder dan 2 dagen. 

12.2 Annulering i.v.m. overmacht

De Organisator kan de Overeenkomst vóór aanvang van de Reis annuleren als de Organisator de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

12.3 Terugbetaling betaalde reissom – geen schadevergoeding

In de bovenstaande gevallen betaalt de Organisator reeds ontvangen bedragen binnen 14 dagen terug en is er geen schadevergoeding verschuldigd. Niet vergoed worden kosten die door de Reiziger zijn gemaakt voor diensten die buiten de Overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de Reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d..

12.4 Annulering door toedoen van de Reiziger

Als de Reiziger niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien onjuiste of onvolledige informatie over de Reiziger is opgegeven, kan de Organisator de Overeenkomst annuleren. De Reiziger is dan annuleringskosten zoals bepaald in [artikel 9 lid 2] verschuldigd.

Artikel 13 – Verantwoordelijkheid & tekortkomingen

13.1 Goede uitvoering van de Reis

De Organisator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeengekomen Reisdiensten, ongeacht of deze door de Organisator zelf of door een andere Reisdienstverlener worden uitgevoerd. De Organisator dient de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de Reiziger op grond van de publicaties, de Overeenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben. 

13.2 Wijzigingen in reisschema en reistijden

De Organisator zal de Reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema. Indien de Organisator niet op de hoogte is van de plaats van verblijf zal de Reiziger enkel worden geïnformeerd op het bij de Organisator bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer. 

13.3 Klachtplicht reiziger

De Reiziger stelt de Reisdienstverlener en de Organisator in lijn met artikel 17 [klachten] direct in kennis van gebreken of problemen bij de uitvoering van de Reisdiensten. 

13.4 Oplossing door de Organisator

De Organisator zorgt dat tekortkomingen worden verholpen. Een tekortkoming hoeft niet te worden verholpen als dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt.

13.5 Compensatie

Indien de tekortkoming niet kan worden opgelost, zal de Organisator (of Reisdienstverlener) in overleg treden met de Reiziger en kan deze waar gepast een compensatie of alternatief regelen. De Reiziger heeft geen recht op compensatie of alternatief indien de tekortkoming is toe te rekenen aan de Reiziger.

 Artikel 14 - Hulp en bijstand

14.1 Verplichte bijstand

De Organisator verleent de Reiziger hulp en bijstand indien de Reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en door de Reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.

14.2 Kosten

De Organisator brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de Reiziger. 

Artikel 15 - Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen 

15.1 Toerekening & overmacht

De Reiziger heeft geen recht op vergoeding van schade die de Reiziger oploopt als gevolg van een tekortkoming die is te wijten aan: 

a. de Reiziger;

b. derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en de tekortkoming niet kon worden voorzien of voorkomen, of; 

c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

15.2 Aansprakelijkheidsuitsluiting 

Iedere aansprakelijkheid van de Organisator voor schade is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van de Organisator.

15.3 Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening

Indien de Organisator aansprakelijk is voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger, zal deze aansprakelijkheid beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele Reisdiensten.

15.4 Verzekerde schade

De Organisator is niet aansprakelijk voor schade die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis-, evenementen-, of annuleringsverzekeringen. 

15.5 Verjaring

Iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade en andere vorderingen van de reiziger verjaren twee jaar nadat de Reis heeft plaatsgevonden. Indien de Reis geen doorgang vond verjaart het twee jaar na de geplande datum van aanvang.

15.6 Verval van recht

Zonder afbreuk te doen aan de verjaringstermijn en de plicht om tijdig te klagen geldt dat iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade drie jaar na de aanvangsdatum van de Reis vervalt.

15.7 Geen dubbele compensatie

De Reiziger heeft geen recht op dubbele compensatie. Als de Reiziger recht heeft op compensatie op grond van internationale verdragen of EU-verordeningen krijgt de Reiziger niet ook nog een compensatie op grond van deze Overeenkomst. 

Artikel 16 - Verplichtingen Reiziger

16.1 Gedrag en opvolging van aanwijzingen

De Reiziger dient zich als een redelijk handelend Reiziger te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen van de Organisator en de Reisdienstverleners op te volgen. 

16.2 Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname

Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een Reiziger overlast veroorzaakt, kan de Organisator/Reisdienstverlener de Reiziger de verdere deelname aan de Reis gedeeltelijk of geheel ontzeggen. De Reiziger heeft dan geen recht op terugbetaling van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening van de Reiziger. 

16.3 Waarschuwing

Voordat de Reiziger wordt uitgesloten van deelname, krijgt de Reiziger eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing. Een waarschuwing is niet vereist indien dit gegeven de omstandigheden niet op zijn plaats is.

16.4 Aansprakelijkheid reiziger en vrijwaring

De Reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. De Reiziger vrijwaart de Organisator van aanspraken van bij de Reis betrokken Reisdienstverleners, andere Reizigers of derden voor schade die door de Reiziger is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend. 

16.5 Formele gezondheidseisen

De Reiziger dient te voldoen aan alle op de bestemming (en doorreislanden) geldende gezondheidseisen. Overheden kunnen deze vereisten onaangekondigd wijzigen. De gevolgen van deze wijzigingen vallen binnen de risicosfeer van de Reiziger.

16.6 Maatregelen door Reisdienstverleners

Reisdienstverleners kunnen alle redelijke maatregelen nemen en medewerking van Reizigers verlangen, onder meer ter voorkoming en bestrijding van calamiteiten, ter beperking van gezondheidsrisico’s, ter voorkoming van schade dan wel ter naleving van overheidsvoorschriften. Bij het niet-naleven van de maatregelen of aanwijzingen kan de Reiziger de Reisdienst en de toegang worden ontzegd.

16.7 Materiaalgebruik

De Reiziger dient netjes met verstrekte materialen om te gaan. Bij ontvangst dient de Reiziger deze zaken te controleren en gebreken direct te melden. De Reiziger is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het ter beschikking gestelde materiaal.

Artikel 17 - Klachten 

17.1 Informatie

De Organisator verstrekt voor aanvang van de Reis de contactgegevens voor noodgevallen.

17.2 Melden ter plaatse

Indien de Reiziger meent dat de Reis niet goed wordt uitgevoerd, dient hij het probleem of gebrek meteen te melden bij de betrokken Reisdienstverlener zodat deze een oplossing kan bieden. Indien reisleiding van de Organisator ter plaatse is, dient de klacht ook meteen bij de reisleiding te worden gemeld. Indien er geen reisleiding ter plaatse is, dient de klacht ook meteen bij de Organisator te worden gemeld als de dienstverlener geen oplossing biedt waar u tevreden over bent. Deze melding kan geschieden per telefoon of e-mail. 

17.3 Communicatiekosten

De Reiziger dient eventuele communicatiekosten te beperken onder meer door gebruik te maken van bellen via internet, WhatsApp en e-mail.

17.4 Niet verholpen klacht melden na terugkomst

Alle klachten die volgens de Reiziger niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de Reis, dienen binnen twee maanden na de Reis, Schriftelijk en met redenen omkleed bij de Organisator te zijn ingediend. 

17.5 Gevolgen niet of niet tijdig melden van de tekortkoming of klacht 

Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig het tweede lid [Melden ter plaatse] van dit artikel heeft tot gevolg dat er geen compensatie geboden kan worden, aangezien de dienstverlener niet in staat is gesteld om een passende oplossing te bieden. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is. 

Artikel 18 - Overige bepalingen

18.1 Rechten van derden

Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden kunnen zich richting de Reiziger beroepen op de bepalingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

18.2 Vervangende bepalingen

Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze Voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn omgezet naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke bedoeling benadert. 

18.3 Toepasselijk recht

Op het aanbod, de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. 

Indien de consument ten tijde van de boeking buiten Nederland woont, geldt: Ondanks de rechtskeuze komt de consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt indien (cumulatief):

- de Organisator de commerciële activiteiten voor de overeengekomen Reis richtte op het land waar de consument woonplaats heeft, én;

- de overeengekomen reisdiensten gedeeltelijk of geheel worden verricht in dat land.

18.4 Bevoegde rechter

De rechtbank binnen wiens werkgebied de vestigingsplaats van de Organisator is gelegen, is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen inzake de Overeenkomst en hetgeen daarmee samenhangt, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Het is de Organisator daarnaast toegestaan de Reiziger in haar woonplaats voor het gerecht te dagen. 

 
EXTRA INFORMATIE:

Bedden: Als je een kamer reserveert waar plaatsing van een extra bed voor de derde en eventueel vierde persoon mogelijk is, kan dit extra bed een bed, opklapbed, stapelbed, divanbed of slaapbank zijn. Een extra bed gaat ten koste van de leefruimte. 

Bouwactiviteiten: De vraag naar de populaire vakantiebestemmingen neemt toe. Om deze reden wordt er ter plaatse nog steeds gebouwd, nieuwe wegen worden aangelegd etc. Vaak worden deze initiatieven ontplooid door plaatselijke overheden of andere accommodatieverschaffers waarmee wij geen contract hebben en waarop wij dus geen enkele invloed kunnen uitoefenen. Overlast door bouwactiviteiten kan dan ook niet helemaal worden uitgesloten.

Na boeking opgeven: In de tekst tref je soms een aantal zaken aan die na boeking opgegeven dienen te worden, zodat de accommodatieverschaffer al voor uw komst hiervan op de hoogte is. Deze zaken dienen direct na je boeking aan ons doorgegeven te worden. Bijvoorbeeld een huisdier of een babybed.

Classificatie:
Wij publiceren in de meeste gevallen de classificatie zoals die in het betreffende land gehanteerd wordt. Echter, elk land hanteert een eigen categoriesysteem en deze zijn dus niet onderling vergelijkbaar. 
***** luxe
**** 1e klas
*** middenklasse
** toeristenklasse
Soms wordt door ons gewerkt met halve sterren, bv. ***1/2. Dit wil zeggen dat wij de accommodatie beter vinden dan middenklasse, doch niet goed genoeg voor 1e klas.

In geval van appartementen is een classificatie niet gebruikelijk. Hiervoor hanteren wij zelf een classificatie van 1* tot 5*. De sterren worden gegeven voor o.a. aantal m2, moderne inrichting en apparatuur, faciliteiten en keukeninrichting. 

Extra kosten ter plaatse: Deze kosten betreffen veelal eindschoonmaak (bij appartementen/bungalows), toeristenbelasting, kluisjes, huisdieren, babybed etc. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien deze tussentijds gewijzigd worden. De genoemde kosten dienen ter plaatse direct te worden verrekend bij aankomst of voor vertrek, als onderdeel van een overeenkomst tussen cliënt en plaatselijke onderneming. Je treft hier ook informatie aan of je eventueel dekbedovertrekken, lakens, slopen, hand- en theedoeken moet meenemen (bij appartementen/bungalows).

Faciliteiten gratis of niet gratis: Wij vermelden in onze publicatie soms prijzen van sportfaciliteiten, sauna, zwembaden en andere faciliteiten van een accommodatie of in de omgeving. Dit houdt niet in dat de overige faciliteiten zoals minibar, gebruik van spelletjes of TV-kanalen, discotheek e.d. gratis zijn, tenzij wij dit uitdrukkelijk vermelden. Waar dit niet vermeld is, was dit op het moment van publicatie niet bekend. Verder is het gebruik van een zwembad, glijbanen, sauna en andere faciliteiten vaak gebonden aan openingstijden/dagen. Deze verneem je ter plaatse.

Huisdier: Of je huisdier al dan niet welkom is, lees je in de tekst onder goed om te weten. Je dient er rekening mee te houden dat het huisdier soms alleen op de kamer en niet in de openbare ruimtes van de accommodatie welkom zijn. De kosten die ter plaatse voldaan moeten worden, staan hierbij aangegeven. 

Kamers: Minimale bezetting: 4-persoonskamer (3-4 pers.). Indien je deze of soortgelijke beschrijving tegenkomt, betekent dit dat voor dit kamertype een minimale bezetting geldt, in dit geval van 3 personen. Een verblijf voor 2 personen kan niet worden geaccepteerd. Maximale bezetting: baby's worden meegeteld voor het bepalen van de maximale bezetting. 

Kamers met balkon of terras: indien in de tekst aangegeven wordt dat een kamer een balkon OF terras heeft, krijg je op de bevestiging altijd een kamer met balkon. Dit betekent echter niet dat je in dit geval geen kamer met terras kunt krijgen bij aankomst. Een voorkeur kan natuurlijk altijd na je reservering worden doorgegeven.

Linnengoed bij appartementen/bungalows: Een tip, neem wat hand- en theedoeken mee, zelfs als huishoudlinnen is inbegrepen. Als er in de tekst staat dat je ter plaatse bed- en huishoudlinnen kunt huren, is het verstandig dit reeds na de reservering op te geven. Soms ben je verplicht ter plaatse het bedlinnen te huren, ook dit vermelden wij in de tekst. Doorgaans is de prijs per week (extra set bij langer verblijf). Indien in de beschrijving staat vermeld dat het linnengoed eenmaal per week wordt verwisseld, dan betekent dit dat aan het einde van de week het linnengoed verschoond wordt. Blijf je een week dan wordt er dus tijdens je verblijf geen linnengoed verwisseld.

Maaltijden:
Bij logies/ontbijt begint de verzorging op de dag na aankomst en eindigt op de dag van vertrek met ontbijt. Bij half- en volpension begint de verzorging met het diner op de aankomstdag en eindigt op de vertrekdag altijd met het ontbijt. Koffie, drankjes (behalve koffie en thee bij het ontbijt) zijn niet standaard bij de prijs inbegrepen. Bij all-inclusive start de verzorging in veel accommodaties vanaf het moment dat je bent ingecheckt en eindigt de verzorging op het moment dat je uitcheckt. Dit is echter niet altijd het geval en begint de verzorging vanaf het einde van de middag of vanaf het diner op de eerste avond.

Sommige accommodaties staan het toe dat je voor of na het uitchecken van alle faciliteiten en verzorging gebruik mag maken. Andere accommodaties berekenen hier kosten voor of staan het niet toe.
Indien je door late aankomst op de bestemming een van de maaltijden en/of andere verzorging, zoals bv. drankjes bij een all-inclusive verblijf, mist is hiervoor geen restitutie mogelijk. 
Indien er melding wordt gemaakt van een keuzemenu kan dit ook inhouden dat je alleen een keuze wordt aangeboden bij het hoofdgerecht. 

Vertraging bij aankomst: Indien je door welke oorzaak dan ook met veel vertraging op uw vakantiebestemming arriveert (bv. na 20.00 uur), dien je zelf telefonisch de accommodatie op de hoogte brengen van de verlate aankomst. Het kan zijn dat de receptie vanaf het aangegeven tijdstip gesloten is. Indien je later arriveert dan de gereserveerde dag van aankomst of eerder vertrekt dan de oorspronkelijk geboekte vertrekdag, ontstaat geen recht op restitutie van de niet gebruikte dagen van de accommodatie of niet gebruikte maaltijden. Let wel, het is niet altijd mogelijk om een dag later aan te komen. Wanneer dit bv. een zon- of feestdag is, kan de receptie gesloten zijn. 

Voor- en naseizoen: Tijdens het voor- en naseizoen is het mogelijk dat bepaalde genoemde faciliteiten niet beschikbaar zijn, ook in combinatie met een gratis voordeelkaart. Denk hierbij aan een locaal animatieprogramma, bergliften, excursies, musea, etc. Ook kunnen in het voor- en naseizoen in plaatsen winkels, restaurants, excursies, etc. nog niet geopend zijn. Indien je zeker wil zijn van seizoenstijden, vragen we dit graag na.

Stichting Garantiefonds Reisgelden:
Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Alle in deze reisgids aangeboden reizen vallen daarom onder de Garantieregeling van de SGR. Deze regeling houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als Berg en Meer Alpenvakanties door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor een volledig overzicht van je rechten verwijzen wij naar de Garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR).